Artikel 1. Consignatie

1. 2ndGoods neemt vanaf datum ondertekening de producten zoals genoemd in artikel 2 in beheer voor een aaneensluitende periode van 90 dagen.
2. De consignatie eindigt automatisch indien en voor zover producten in eigendom worden overgedragen op grond van verkoop overeenkomstig artikel 4.
3. Gedurende de periode genoemd in lid 1 is dit contract niet opzegbaar, tenzij de overeenkomst wordt ontbonden wegens overmacht of vanwege een zodanige wanprestatie van de wederpartij dat dit de eenzijdige beëindiging van deze overeenkomst rechtvaardigt. Deze overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder nadere tussenkomst van de rechter, indien 2ndGoods in staat van faillissement wordt verklaard of deze surseance van betaling aanvraagt. Vanaf het moment dat deze overeenkomst wordt ontbonden, is de verkoper gerechtigd de niet verkochte producten terug te halen.


Artikel 2. Producten

1. De door de inbrenger in consignatie te geven producten zijn genoemd (titel), beschreven (materiaal en maten), geprijsd en van een registratienummer voorzien op de door beide partijen ondertekende en aan dit contract gehechte consignatielijst.
2. De werken blijven eigendom van de inbrenger tenzij en totdat deze door 2ndGoods aan derden zijn verkocht.
3. De inbrenger verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat de ingebrachte producten zijn eigendommen zijn. De inbrenger vrijwaart 2ndGoods voor elke aansprakelijkheid dan ook welke voort kan komen uit de door 2ndGoods verkochte producten.


Artikel 3. Aanbieden t.b.v. verkoop

2ndGoods is bevoegd om de producten voor eigen rekening ten behoeve van verkoop zowel online als offline aan te bieden, waarbij 2ndGoods de vrijheid heeft deze naar eigen inzicht in te richten.


Artikel 4. Machtiging

1. De inbrenger verleent 2ndGoods gedurende dit consignatiecontract exclusieve machtiging tot verkoop van de betreffende producten op naam, op order en voor rekening van de inbrenger.
2. Deze machtiging houdt tevens in dat 2ndGoods namens de inbrenger in rechte mag optreden tegenover kopers die in gebreke blijven of derden die op andere gronden jegens de inbrenger aansprakelijk zijn, indien deze aansprakelijkheid onlosmakelijk verbonden is met het onderhavige consignatiecontract.


Artikel 5. Commissie

1. Van ieder product dat op basis van deze overeenkomst door 2ndGoods wordt verkocht, ontvangt de inbrenger 70 tot 80% van de verkoopprijs.
2. 2ndGoods ontvangt als vergoeding voor de door hem verrichte diensten bij elke verkoop 20-30% van de verkoopprijs.
3. Zie het onderstaande tabel voor de daadwerkelijke commissies:


Artikel 6. Uitbetaling

1. Betalingen van verkopen zullen worden gedaan aan 2ndGoods. Het bedrag minus de commissie zal binnen 10 werkdagen worden doorbetaald aan de inbrenger.
2. 2ndGoods is jegens de inbrenger aansprakelijk voor het in gebreke blijven van kopers met betaling.


Artikel 7. Verkoopprijzen

1. 2ndGoods zal een product, behoudens lid 2 van dit artikel en behoudens artikel 2 lid 4, slechts verkopen tegen de prijzen zoals vermeld op de consignatielijst. Deze prijs wordt bepaald door de inbrenger.
2. Er zullen door 2ndGoods geen kortingen van meer dan 15% (vijftien procent) op de prijs worden verleend zonder voorafgaande schriftelijk of per email gegeven toestemming van de inbrenger. Tenzij schriftelijk of per email anders wordt afgesproken.
3. 2ndGoods heeft het recht om een product te verkopen, voor een bedrag die maximaal 15% (vijftien procent) lager is dan de afgesproken dan de met de verkoper afgesproken verkoopprijs.


Artikel 8. Opslag

1. 2ndGoods neemt desgewenst ingebrachte producten in opslag. Hiervoor rekent 2ndGoods geen gelden.
2. De opslagservice is een extra dienst waar inbrenger verder geen rechten aan kan ontlenen. 2ndGoods is echter wel aansprakelijk jegens de inbrenger voor het juist opslaan van de ingebrachte spullen.


Artikel 9. Na afloop overeenkomst

1. De niet verkochte producten worden uiterlijk binnen 2 weken na afloop van de consignatieovereenkomst op een nader af te spreken datum door of namens de inbrenger opgehaald.
2. 2ndGoods biedt tevens een vervoersservice. Wenst de inbrenger hier een beroep op te doen, dan komen de kosten hiervan voor rekening van inbrenger.


Artikel 10. Schade en risico’s

1. De producten die worden ingebracht worden door de inbrenger en 2ndGoods tezamen gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden digitaal gefotografeerd en aangetekend op beider consignatielijsten. Na deze controle tot en met het moment dat de inbrenger de producten weer in eigen beheer heeft genomen, komen de producten voor rekening en risico van 2ndGoods.
2. 2ndGoods is niet aansprakelijk voor schade aan een product die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten, noch voor schade die aantoonbaar te wijten is aan de inbrenger.
3. 2ndGoods is niet aansprakelijk voor schade aan een product die wordt veroorzaakt wanneer de door de inbrenger ingehuurde transporteur of de inbrenger zelf de producten beschadigd tijdens het afleveren bij de opslag van 2ndGoods.